0911 894 228        info@mebik.sk

https://i1.wp.com/mebik.sk/wp-content/uploads/2020/03/doprava3.png?resize=22%2C15&ssl=1Doprava ZDARMA pri objednávke nad 70€

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je Boris Šoltés – Mebik, Za Šestnástkou 838/15A, 05201, Spišská Nová Ves, IČO: 48148989 , DIČ: 1079182621,  tel. +421904005261, e-mail: info@mebik.sk, zapísaný v: Okresný úrad Spišská Nová Ves , č. živnostenského registra 860-23107, bankové spojenie: IBAN: SK42 8360 5207 0042 0520 0063 BIC: BREXSKBX (ďalej len predávajúci),
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
2. OBJEDNÁVANIE
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web stránkach predávajúceho.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
2.4 Kupujúci vytvorením objednávky súhlasí s odosielaním noviniek a správ formou reklamných emailov na uvedenú e-mailovú adresu v objednávkovom formulári.
2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.6 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
3. CENY
3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Doprava a platba“. a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
4. PLATBY
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, priamou platbou na účet predávajúceho vedený v mBank S.A, alebo kartou pomocou platobného terminálu Gopay. Platbu priamou platbou na bankový účet môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Tovar označený skladom odosiela predávajúci do 48 hod. od potvrdenia objednávky.
5.2 Doba odoslania tovaru na objednávku je najviac 15 dní, prípadne po vzájomnej dohode s kupujúcim aj dlhšie.
5.3 Pri tovare na objednávku, bude o termíne doručenia predávajúci zákazníka informovať e-mailom, alebo telefonický. V prípade, ak predávajúci z objektívnych príčin nie je schopný v stanovených limitoch tovar odoslať, bude informovať kupujúceho o stave objednávky a lehote odoslania. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená  lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.4 Tovar bude doručený kupujúcemu do 24-48 hodín od odoslania tovaru, v závislosti od vybraného spôsobu doručenia.
6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Kupujúci si pri objednávke vyberie z týchto spôsobov doručenia tovaru:
a) Kuriérskou spoločnosťou- Tovar doručí pracovník kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú v objednávke. Termín doručenia tovaru je nasledujúci pracovný deň od odoslania objednávky.
b) Osobný odber
Po dohode je takisto možné prevziať tovar osobne na adrese Hutnická 8, 052 01, Spišská Nová Ves
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípadoch, ak si to situácia vyžaduje si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné hradí kupujúci ako za jeden balík.
7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe
d) nepoužitý
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po prijatí vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr informovať predávajúceho emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prehlásenie o ochrane osobných údajov a GDPR
Dokument k smernici ochrane osobných udájov GDPR.
Podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ pripravujúci spracúvanie osobných údajov povinný dotknutej osobe poskytnúť zákonom definovaný objem informácií (tzv. informačná povinnosť) tak, aby bola z pohľadu kupujúcich ako dotknutých osôb zabezpečená zásada transparentnosti spracúvania osobných údajov.
Týmto Vám ako kupujúcim oznamujeme nasledovné informácie:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa – Boris Šoltés, Za Šestnástkou 838/15A, 052 01, Spišská Nová Ves, IČO: 48116122 , DIČ: 1085803202,  tel. +421911894228, e-mail: info@mebik.sk, bankové spojenie: IBAN: SK42 8360 5207 0042 0520 0063 BIC: BREXSKBX
b) Ing. Alena Maguláková – ELÁN so sídlom Pieninská 2346/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35320559, DIČ: 1033125093 (sprostredkovateľ pre spracovanie účtovných dokladov).
c) účel spracúvania osobných údajov je riadne vybavenie Vašej objednávky vrátane jej doručenia a vystavenia fakturačných dokladov; okrem toho, môžete súhlasiť so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely marketingu – zasielania newsletterov.
d) zoznam osobných údajov predstavujú primárne údaje vypĺňané kupujúcim pri realizácii objednávky, a to oslovenie, meno, priezvisko (pri právnickej osobe obchodný názov), adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa; pri spracúvaní osobných údajov na účely marketingové bude prevádzkovateľ v prípade Vášho súhlasu spracúvať len e-mailovú adresu určenú na zasielanie aktualít –  newsletterov.
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov: Vaše osobné údaje poskytujete prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je získavaný na dva roky od realizácie poslednej objednávky, tretími stranami sú doručovateľské/kuriérske spoločnosti – v súčasnosti sú tretími stranami Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01, Zvolen, IČO: 46489592,, DIČ: 2023410301 a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika. Osobné údaje prevádzkovateľ nebude sprístupňovať, nebude vykonávať cezhraničný prenos do tretích krajín a osobné údaje rovnako nebudú ani zverejňované.
Súčasne Vás ako kupujúcich poučujeme o Vašich právach v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa
§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves a Slovenská obchodná inšpekcia SOI – Inšpektorát pre Košický Kraj
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Doprava zdarma

Pri objednávke nad 70€

Garancia vrátenia peňazí

Do 30 dní od doručenia objednávky

100% Bezpečná platba

PayPal / MasterCard / Visa

[]